Compacte biologische zuiveringsystemen type SED en SED-A
    


Teneinde een oplossing te bieden aan de specifieke behoeften van de individuele en kleinschalige waterzuivering heeft BIOTECH Engineering zich over het probleem gebogen. Dit heeft in 1997 geleid tot de ontwikkeling en het patenteren van twee erg compacte, gebruiksvriendelijke en sterk presterende zuiveringssystemen geschikt voor de behandeling van sterk organisch belast afvalwater en dus ook geschikt voor vele KMO-afvalwaterstromen.

Het bijzondere aan deze twee systemen is dat naast het zuiveringsgedeelte eveneens een voor- en nabezinkingsruimte en een slibstockage zijn vervat in het geheel van de installatie.

De voorbezinkingsruimte bevindt zich aan het begin van het zuiveringsprocédé. Deze ruimte doet dienst als vetvang/bezinkput en weerhoudt de opdrijvende en bezinkbare deeltjes in het ruwe afvalwater. Het plaatsen van een septische put en vetvang is dus totaal overbodig. De voorbezinkingsruimte moet éénmaal per jaar geruimd worden.

De nabezinking en de slibstockage bevinden zich op het einde van het zuiveringsprocédé. Bij de biologische behandeling van afvalwater (en trouwens ook bij de fysisch-chemische) ontstaat een zuiveringsslib dat hoofdzakelijk bestaat uit inerte en gemineraliseerde stoffen evenals een deel actieve biomassa. De hoeveelheid zuiveringsslib neemt toe met de tijd en moet dus gecontroleerd en gestuurd worden om een 'verstikking' van het biologische leven te voorkomen. Daarenboven zal het niet beheersen van de slibconcentratie in het zuiveringsproces aanleiding geven tot het uitspoelen van de actiefslib-vlokken. Het gevolg is een sterke terugval van het zuiveringsrendement ongeacht het feit van een correcte werking van de zuivering. De nabezinking zorgt voor de perfecte afscheiding tussen slib en gezuiverd water. De slibstockage zorgt voor de opslag van het surplusslib en vermijdt aldus een ongecontroleerde aanwas van de biomassa in het station. Deze slibstockage moet eveneens éénmaal per jaar geruimd worden.

Het type SED-A voldoet geheel aan de Vlaamse (VLAREM) en Europese regelgeving. Bovendien is dit type op eenvoudige wijze uitbreidbaar door de plaatsing van een ondergedompelde vastbedreactor. Hierdoor kan de capaciteit van de installatie met 40% worden verhoogd.

Het type SED is een systeem met een bijzonder hoog zuiveringsrendement (tot 99,5%). De resultaten die op dit type van installaties behaald worden, overschrijden ruimschoots de huidige lozingsnormen. Het type SED is dan ook uiterst geschikt voor plaatsing in ecologisch gevoelige gebieden, of gebieden waar de normen veel strenger zijn. Het station is daarenboven uitermate geschikt voor de behandeling van sterk organisch belaste afvalwaterstromen (agro- en voedingsindustrie) of eenvoudigweg voor personen die de bescherming van het milieu belangrijk vinden.


Avenue du commerce 17 Handelslaan - ENGHIEN 7850 EDINGEN
Tel : 02 397 12 90 - Fax : 02 397 12 99