µ-survey
    
Het Probleem

Problemen in de biologische waterzuivering kosten veel geld en energie. Het bestrijden van deze problemen is meestal geen kernaktiviteit voor de betreffende onderneming. In bijna alle gevallen kan het optreden van deze problemen, zoals lichtslib, stank- en schuimvorming of een slechte korrelvorming van anaëroob slib, vroegtijdig voorkomen worden. En voorkomen is goedkoper dan bestrijden. Daarom heeft BIOTECH Engineering in zijn dienstenpakket µ-survey ondergebracht.

Ons Produkt

µ-survey omvat de geregelde controle en het bijstellen van het zuiveringsproces.Er wordt direct aangegeven wat er eventueel mis is en wat de beheerder kan doen om problemen te voorkomen. Uw bedrijf beschikt altijd over de specifieke kennis en ondersteuning die daarvoor nodig is. Hierdoor heeft u de zekerheid dat uw afvalwaterzuivering steeds optimaal functioneert, een absolute noodzaak wanneer het gezuiverde water wordt hergebruikt of de waterzuivering onderdeel uitmaakt van een gesloten waterkringloop.

Uw Voordeel

µ-survey bespaart de gebruiker veel geld en tijd door de problemen in een vroeg stadium te verhelpen en calamiteiten te voorkomen. Daardoor kan de organisatie zich meer richten op de produktietaken. Het zuiveringsrendement blijft hoog. De netto besparingen op de zuiveringskosten, de beperkingen van de produktiecapaciteitsverliezen en extra arbeidsuren zijn aanzienlijk. Het personeel blijft optimaal betrokken bij het beheer en wordt getraind in nieuwe kennis en praktijkervaring van de biologische waterzuivering.

De Toepassing

Rendementsverbetering door continuïteit in de aërobe of anaërobe afvalwaterzuivering
Het voorkomen van calamiteiten
Ondersteuning en verhoging van het kennisniveau van het operationeel beheer
Bij de opstart en het beheer van (nieuwe) waterzuiveringsinstallaties met een minimum aan personeel

Onze Werkwijze

Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige zuiveringsinstallatie en organisatie van het beheer. De kritische punten in het zuiveringsproces en het beheer worden aangegeven. Regelmatig (minstens maandelijks) wordt het actiefslib of anaëroob korrelslib geanaliseerd en beoordeeld, en in relatie gebracht met de meetresultaten en het operationeel beheer. Bij ongunstige resultaten wordt direct aangegeven wat de beheerder kan doen. Indien nodig zijn wij binnen de 24 uur ter plaatse. Het µ-survey basiscontract kan worden uitgebreid met een tweemaandelijks bezoek op lokatie waar de gang van zaken wordt doorgenomen waardoor de kennis en het inzicht van de betrokkenen wordt verhoogd (‘ training on the job ’). Halfjaarlijks worden dan de resultaten van de voorgaande periode vastgelegd en noodzakelijke structurele aanpassingen aangegeven in een management-rapport.


Avenue du commerce 17 Handelslaan - ENGHIEN 7850 EDINGEN
Tel : 02 397 12 90 - Fax : 02 397 12 99